Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

Hoolekogu

Kooli hoolekogu liikmed 2022/23. õppeaastaks (kinnitatud Türi vallavalitsuse korraldusega november 2022).

 

 

Kristi Saia – hoolekogu esimees

Eleana Palling – hoolekogu aseesimees
Eveliin Anton – protokollija

Riina Hunt – kooli õpetajate esindaja;

 

Angela Palling – lasteaia õpetajate esindaja;

Mait Leemet – lapsevanemate esindaja;

Liina Lasn –  lapsevanemate esindaja;

Karl Kristjan Raidmäe – õpilaste esindaja;

Meelike Noormann – vilistlaste esindaja;

Heli Sillaots – toetava organisatsiooni esindaja;

Elari Hiis – koolipidaja esindaja

 

Käru Põhikooli hoolekogu koosolekud:

Protokoll 1, 22.10.2019

Juhataja: direktori KT Eva Seera

Protokollija: Valentina Virvelaid

Osavõtjad: Eva Seera, Tarmo Vest, Rutt Vaarmari, Liia Sizask, Leo Kass, Valentina Virvelaid, Egle Tammjärv, Eveliin Anton, Tauri Tõnismäe

Kutsutud: Riina Hunt

Puudus: Elisabeth Saarpere

Päevakord:

1. Käru Põhikooli hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

Otsus: 1.1. Valida Käru Põhikooli hoolekogu esimeheks Leo Kass

Hääletustulemus: poolt 9, vastu 0, erapooletuid 0.

Otsus: 1.2. Valida Käru Põhikooli hoolekogu aseesimeheks Tauri Tõnismäe

Hääletustulemus: poolt 9, vastu 0, erapooletuid 0.

Otsus: 1.3. Hoolekogu koosoleku protokollija valitakse iga koosoleku alguses.

Hääletustulemus: poolt 9, vastu 0, erapooletuid 0

Protokoll 2, 19.11.2019

Osavõtjad: Leo Kass, Tarmo Vest, Liia Sizask, Valentina Virvelaid, Egle Tammjärv, Eveliin Anton, Tauri Tõnismäe, Rutt Vaarmari

Puudus: Elisabeth Saarpere

Kutsutud: Raili Saar

 Päevakord:

1. Hoolekogu tööplaan 2019/20. õppeaastal

2. Sisehindamise hetkeseis

3. Heategevusliku karnevali korralduslikud küsimused.

4. Lasteaia mängu- ja õppeväljaku laiendamine.

5. Muud koolielu puudutavad teemad.

Protokoll 3, 28.01.2020

Osavõtjad: Leo Kass, Tarmo Vest, Liia Sizask, Valentina Virvelaid, Egle Tammjärv, Eveliin Anton, Tauri Tõnismäe
Kutsutud: Raili Saar

 Päevakord:

 1.      Sisehindamise esmaste kokkuvõtetega tutvumine

2.      Kooli kodukorra muudatusettepanekud

3.      Eriklassi moodustamine

4.      Lasteaia mängu- ja õppeväljaku laiendamine

5.      Muud küsimused (ettepanekud) ja üldine informatsioon

Protokoll 4, 10.03.2020

Osavõtjad: Leo Kass, Tarmo Vest, Liia Sizask, Valentina Virvelaid, Egle Tammjärv, Eveliin Anton, Tauri Tõnismäe, Rutt Vaarmari

Puudus: Elisabeth Saarpere

Kutsutud: Vallavanem Pipi-Liis Siemann, direktor Raili Saar, huvijuht Eva Seera

 Päevakord:

1. Käru Põhikooli III kooliastme sulgemine

2. 2020. aasta huvitegevuse rahastamine ja huviringide kärpimise vajadus

3. Muud teemad

Protokoll 5, 25.05.2020

Osavõtjad: Leo Kass, Tarmo Vest, Liia Sizask, Valentina Virvelaid, Eveliin Anton, Tauri Tõnismäe, Rutt Vaarmari

Puudusid: Elisabeth Saarpere, Egle Tammjärv

Kutsutud: direktor Raili Saar, õppejuht Ulvi Klemmer, vallavanem Pipi-Liis Siemann

Päevakord:

1. Õppekava uuendamine ja vastavusse viimine riikliku õppekavaga (Ulvi Klemmer)

2. Õppekäikude läbiviimine uuel õppeaastal (Ulvi Klemmer)

3.     Üleminek distantsõppelt kontaktõppele, trimestri ja õppeaasta lõpetamine; info jagamisest ja ohutuse tagamisest.

4. Sisehindamise aruanne (dokument lisatud kirjale)

5. Türi valla haridusvaldkonna analüüs ja pikaajaline teenusvajaduse prognoos

6. Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord Käru Põhikoolis.

7. Muudatused lasteaia töökorralduses alates 1. juunist 2020.

8. Koosseisulised muudatused ja vabad ametikohad 2020/2021. õppeaastaks.

9. 2020. a eelarve täitmine ja kärpekava.

10. 2021. a eelarvekava.

11. Muud koolielu puudutavad teemad.

Osalejate nõusolekul lükkus hoolekogu koosoleku punktide 9 ja 10 arutelu järgmisele koosolekule.