Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

Pikapäevarühm

Käru Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus

Pikapäevarühma töö on korraldatud lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvist 38.

1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine

1.1. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

1.2. Lapsevanemate soovil ja vallavalitsuse nõusolekul moodustab kooli direktor pikapäevarühmad 1.–9. klassi õpilastele.

1.3. Pikapäevarühma suurus on kuni 20 õpilast.

2. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine

2.1. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse (LISA 1) alusel.

2.2. Lapsevanem (eestkostja) võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 5. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.

2.3. Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt õppenõukogu või lastekaitse spetsialisti otsuse alusel.

2.4. Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.

2.5. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja kooli direktori käskkirjaga lapsevanema (eestkostja) avalduse alusel, õppenõukogu otsuse või alaealiste komisjoni otsuses määratud tähtaja möödumisel.

3. Pikapäevarühma töökorraldus

3.1. Pikapäevarühma õpetaja planeerib rühma tööd, loob tingimused õppimiseks, kuid ei vastuta õpitu kvaliteedi eest.

3.2. Pikapäevarühma tegevuste arvestust peab pikapäevarühma õpetaja Stuudiumis asuvas päevikus.

3.3. Pikapäevarühma päevakava kinnitab kooli direktor, määrab ajad koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks ja huvialategevuseks.

3.4. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub pikapäevarühma õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, õpilaste kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud ettepanekutest, samuti transpordivõimalustest. 

 
 

4. Pikapäevarühma kodukord

4.1. Peale õppetundide lõppu läheb pikapäevarühma arvatud õpilane pikapäevarühma klassi.

4.2. Pikapäevarühmas käitub õpilane viisakalt, arvestab kaasõpilastega. Õpilane peab kinni „Käru Põhikooli kodukorrast“.

4.3. Pikapäevarühmas teeb õpilane koduseid õpiülesandeid nende õppevahenditega, mis tal kaasas on ja vastutab ise õpiülesannete täitmise eest, saades vajadusel pikapäevarühma õpetajalt juhendamist ja tuge.

4.4. Kui õpilane peab lahkuma pikapäevarühmast mõjuval põhjusel (osalemine huviringides, aineõpetaja konsultatsioon, lapsevanema luba), teavitab ta sellest pikapäevarühma õpetajat.

4.5. Kui õpilane peab lahkuma pikapäevarühmast väljapoole kooli territooriumit (kauplus, raamatukogu), siis toimub see reeglina vahetult enne pikapäevarühma töö lõppu.

4.5. Pikapäevarühmast puudumise või lahkumise põhjuse teatab lapsevanem õpilaspäeviku kaudu. Pikapäevarühma õpetaja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast.

5. Pikapäevarühma päevakava

20 minutit – puhkus vaimsest tööst, mängud, õppekäigud, vaba tegevus, viibimine vabas õhus;

10 minutit – ettevalmistus õppetööks;

45 minutit – õppetöö, lastekirjandusega tutvumine, osalemine ringitöös, ettelugemine;

Söögipaus 13.45 – söömine, puhkus vaimsest tööst, mängud, valiktegevus.

Kuni 45 minutit – õppeülesannete lõpetamine, osalemine ringitöös.

Pikapäeva lõpp 14.45.

 

Lisa 1 Pikapäevarühma avaldus