Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Tugispetsialistid

Logopeed-eripedagoog,

haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija (HEVKO)

Rutt Vaarmari

tel 5300 3743

Logopeedi töö eesmärgiks on lapse/õpilase kommunikatsioonivõime st suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine. Logopeedi põhifunktsiooniks on kõneravialase töö koordineerimine I-II kooliastmes ja lasteaias,  kõneravitundide ja õpiabitundide ettevalmistamine ja läbiviimine.

Logopeed-eripedagoog selgitab koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega välja õpiabi vajavad õpilased ning viib läbi õpiabi tunde I-II kooliastmes eesti keeles ning I kooliastmes matemaatikas. Õpiabi tundides kasutatakse eripedagoogilisi võtteid, et suunata hariduslike erivajadusega lapse arengut, soodustada tema psüühiliste protsesside arengut ning seeläbi omandada õppekava. Õpiabitundides õpitakse väikestes gruppides ning kõik lapsed saavad vajalikul hulgal individuaalset tähelepanu. 

HEV õpilase õppe koordineerija

HEV õpilase õppe koordineerija ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. Koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja juhtkonnale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

 

Sotsiaalpedagoog

Helmut Bachmann

Telefon 5165011

Psühholoog

Merike Ots

Nõustab õpilasi ja lapsevanemaid  tugimeetmena või koolivälise nõustamiskomisjoni soovitusel  kolmapäeviti 2x kuus.

Tel 5036297, merike@elutreener.ee

Karjääriteenused

Karjäärinõustamist viivad läbi Järvamaa Rajaleidja karjäärinõustajad

Kontakt: http://www.rajaleidja.ee/karjaariteenused-8/