Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

Tugispetsialistid

Rutt Vaarmari

Logopeed ja eripedagoog

Telefon: 5300 3743, e-post: rutt.vaarmari@karukool.edu.ee

Logopeedi töö eesmärgiks on lapse/õpilase kommunikatsioonivõime st suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine. Logopeedi põhifunktsiooniks on kõneravialase töö koordineerimine I-II kooliastmes ja lasteaias,  kõneravitundide ja õpiabitundide ettevalmistamine ja läbiviimine.

Logopeed-eripedagoog selgitab koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega välja õpiabi vajavad õpilased ning viib läbi õpiabi tunde I-II kooliastmes eesti keeles ning I kooliastmes matemaatikas. Õpiabi tundides kasutatakse eripedagoogilisi võtteid, et suunata hariduslike erivajadusega lapse arengut, soodustada tema psüühiliste protsesside arengut ning seeläbi omandada õppekava. Õpiabitundides õpitakse väikestes gruppides ning kõik lapsed saavad vajalikul hulgal individuaalset tähelepanu. 

 

Kerli Paimre (lapsehoolduspuhkusel)

Sotsiaalpedagoog

Haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija (HEVKO)

Telefon: 5123915, e-post: kerli.paimre@karukool.edu.ee

 
Nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid teisipäeviti ja reedeti.
 

HEV õpilase õppe koordineerija ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. Koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja juhtkonnale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.