Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Õppeaasta eesmärgid

2019/20. õppeaasta eesmärgid

I Eestvedamine ja juhtimine
 Viiakse lõpule kooli sisehindamine.
 Viiakse lõpule uue arengukava koostamine.
 Rahulolu kooli juhtimisega on paranenud.

II Personalijuhtimine
 On rakendunud tunnustus– ja motivatsioonisüsteem.
 Välja on töötatud koolitusplaan.

III Koostöö huvigruppidega
 Vanemaid on kaasatud õppe-kasvatustöösse.
 On läbi viidud koolitusi lastevanematele.
 Vilistlased on kaasatud kooliellu.

IV Ressursside juhtimine
 Hoolekogu on kaasatud eelarve planeerimise ja täitmise protsessi.
 On jätkatud õppevahendite kaasajastamist.

V Õppe-ja kasvatusprotsess
 Jätkuv tähelepanu pööramine HEV-õpilastele. Tugispetsialistide vahelise koostöö hoidmine.
 Muutunud õpikäsitluse põhimõtete jätkuv rakendamine.
 TORE projektis osalemise kaudu on koolikeskkond muutunud sõbralikumaks ja turvalisemaks.
 Liikumisharjumuse soodustamine õppeprotsessis.