Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

Õppeaasta eesmärgid


 1. 2021/22. õppeaasta eesmärgid
  • Eestvedamine ja juhtimine
 • Kooli sisehindamise läbiviimine perioodil oktoober- november 2021a.
 • Kooli arengukava koostamine 2022-2027 aastaks, tähtaeg 1.04 2022
 • Projektis „Käru Põhikool – uueneva õpikäsitluse rakendaja“ osalemine
 • Personalijuhtimine
 • Õpetajate ja muu personali kvalifikatsiooni ja professionaalsuse tõstmine
 • Personalivajaduse hindamine ja täiendkoolituse kava koostamine.
 • Personali vaimse- ja füüsilise tervise hoidmine.
 • Arenguvestluste läbiviimine personaliga, arenguvestluse sisu uuendamine.
 • Koostöö huvigruppidega
 • Toimub koostöös Türi Perepesaga koolitus lastevanematele „Imelised aastad“ vahemikus sept.-dets. 2021
 • Lapsevanemate, kogukonna ja kooli pidaja kaasamine arengukava koostamise protsessi.
 • Koostöö koduvalla teiste koolidega.

 • Ressursside juhtimine
 • Projekti „Kaasa hariduse lahendused Türi valla koolides“ ellu viimine
 • Kooli õpikeskkonna kaasajastamine.
 • Kooli IKT vahendite kaasajastamine

 • Õppe- ja kasvatusprotsess
 • Õppetöö kvaliteedi tõstmine toimiva tugisüsteemi ja õpetajate vahelise koostöö kaudu.
 • Õuesõppe ja projektõppe võimaluste suurem kasutamine
 • Digipädevuse tõstmine ja digiõppevõimaluste kasutamine õppetöös.
 • Dokumentatsiooni uuendamine.