Direktor 53 406 474 info@karukool.edu.ee

Õppeaasta eesmärgid

Kinnitatud 28.08.2020 õppenõukogus (protokoll nr 10).

1. Käru Põhikooli üldtööplaan 2020/21. õppeaasta eesmärgid

I Eestvedamine ja juhtimine
 Viiakse lõpule kooli sisehindamine ja arengukava 2020 – 2025 koostamine.
 Sisehindamise süsteemne ja regulaarne rakendamine toetab kooli arengukava
elluviimist
​II Personalijuhtimine
 Osalemine koolitusprojektides.
 Mentorlussüsteemi väljatöötamine.
​ III Koostöö huvigruppidega
 Vanemate kaasamine õppe-kasvatustöösse.
 Koolitused lastevanematele.
 Huvigruppide kaasamine kooli tegevusse sobiva koostöövormi kaudu.

IV Ressursside juhtimine
 Hoolekogu kaasamine eelarve planeerimise ja täitmise protsessi.
 Kooli materiaal-tehnilist baasi (sh ITK-vahendid) ja õpikeskkonda tänapäevastatakse.
 Koolile koostatakse vajaduspõhine IT arengukava ja eelarve.
 Hangitakse eelarveväliseid lisaressursse oluliste tegevuste/projektide elluviimiseks.

V Õppe-ja kasvatusprotsess
 Kaasava hariduse põhimõtete järgimine. Tugispetsialistide vahelise koostöö hoidmine.
 Õppimist toetava turvalise, loova, inspireeriva ja mitmekülgsete võimalustega
õpikeskkonna järjepidev kujundamine-kaasajastamine.
 Väärtuskasvatuse lõimimine kooli õppekava ning õppe- ja kasvatustegevusega.
 Kooliürituste ja huvitegevuse sidumine ainekavadega ning rakendamine igapäevases
õppetöös .