Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Õppeaasta eesmärgid

2018/19. õppeaasta eesmärgid

 

I Eestvedamine ja juhtimine

•Õppeaasta lõpuks on koolis läbi viidud sisehindamine.

•Rahulolu kooli juhtimisega on paranenud.

 

II Personalijuhtimine

•Välja on töötatud tunnustus– ja motivatsioonisüsteem.

•Toimib kolleegilt-kolleegile õppimine.

•Jätkuvalt osalemine projektides.

 

 III Koostöö huvigruppidega

•Vanemaid on kaasatud õppe-kasvatustöösse.

•On läbi viidud koolitusi lastevanematele.

Koolielu on kajastatud avalikkuses.

IV Ressursside juhtimine

•Hoolekogu on kaasatud eelarve planeerimise ja täitmise protsessi.

•On jätkatud infotehnoloogiliste ja õppevahendite kaasajastamist.

•Internetiühenduse kvaliteet on paranenud.

•Sisekommunikatsioon on paranenud.

V Õppe-ja  kasvatusprotsess

•Õpilaste õpimotivatsioon ja õpioskused on paranenud.

•Õppe- ja huvitegevus on muutunud mitmekesisemaks.

•Koolikiusamine on vähenenud.