Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

Õppeaasta eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk riikliku õppekava alusel on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ning lasteasutuse koostöös.
Põhieesmärgiks on läbi mängu ja õppimise kujundada mitmekülgselt lapse keskkonnateadlikku maailmapilti.
Eesmärgid:
• Lastele vajalike mängu- ja arengutingimuste loomine;
• Aasta,- kuu- ja päevarütmi väljakujundamine lasteaias;
• Teadmiste, oskuste, käitumisnormide ja arusaamiste omandamine igapäevaelus toimetulekuks;
• Päevarütmis vaba- ja valiktegevusteks võimaluste loomine;
• Võimaluste loomine muusikaliste ja kehaliste võimete arendamiseks;
• Kunstialaste väljendusvõimaluste loomine,
• Teadmiste omandamise loomine mänguliste vormide kaudu;
• Emakeele rikastamise ja väljendusvõimaluste loomine;
• Muukeelsetele lastele eesti keele omandamise võimaldamine;
• Võimaluste loomine käitumisnormide täiustamiseks;
• Igapäevaelus toimetuleku tingimuste loomine;
• Paindliku mõtlemisega, arenemisvõimelise ja kõrge enesehinnanguga lapse kujundamine;
• Lasteaiarühma personalile töötingimuste loomine;
• Lasteaiarühma personalile täiendkoolitusteks võimaluse loomine;
• Koostöös koduga taotleda ühiste eesmärkide täitmist. Ühtlustada lastele esitatavad nõuded. Toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimustes, vajadusel rakendada professionaalset nõustamist.

Eesmärkide saavutamiseks kasutatavad tööviisid:
• vaatlemised,
• vestlemised,
• kuulamised,
• jutustamised,
• rollimängud,
• õppekäigud,
• katsed ja uurimised,
• iseseisvad tööd,
• rühmatööd,
• lavastusmängud,
• liikumismängud
• vabad tegevused.