Direktor 53 406 474 info@karukool.edu.ee

Õppetöö

 1. 2020/2021. õppeaasta trimestrid (hindamise perioodid)

I trimester 01.09.2020-27.11.2020

II trimester 28.11.2020-12.03.2021

III trimester 13.03.2021-13.06.2021

 Koolivaheajad 2020/2021. õppeaastal

sügisvaheaeg 19. oktoober 2020 kuni 25. oktoober 2020
jõuluvaheaeg 23. detsember 2020 kuni 10. jaanuar 2021
talvevaheaeg 22. veebruar 2021 kuni 28.veebruar 2021
kevadvaheaeg 19. aprill 2021 kuni 25. aprill 2021
suvevaheaeg (välja arvatud lõpuklassid) 14. juuni 2021 kuni 31. august 2021

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2020/2021. õppeaastal: 

1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a

2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

I kooliastme tasemetööd

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

Õppenõukogud

31.08.2021 nr 7

15.06.2021 Õppenõukogu koosolek nr 6

Päevakord:

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine

11.06.2021 Õppenõukogu koosolek nr 5

Päevakord:

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine
3. Õpilase jätmine täiendavale õppetööle.

08.06.2021 Õppenõukogu koosolek nr 4

Päevakord:

1. Käru Põhikooli 2020/21. õppeaasta III trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse
tulemuste läbiarutamine
1.1 Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
1.2 Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
1.3 Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud
tingimustel ja korras
1.4 Õpilaste tunnustamine kooli tänukirjaga
2. Muud küsimused

10.03.2021 Õppenõukogu koosolek nr 3

Päevakord:

1. Käru Põhikooli 2020/21. õppeaasta II trimestri kokkuvõte õppeedukusest, käitumisest ja hoolsusest.

2. Kodukorra muutmine seoses distantsõppe ja korrapidamise punktide lisamisega kooli kodukorda.

3. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekokku. 

4. Muud jooksvad küsimused.

26.01.2021 nr 2

Õppenõukogu erakorraline koosolek side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

Õppenõukogu liikmete teavitamise kuupäev: 20.01.2021

Õppenõukogu liikmete teavitamise viis: Stuudiumi suhtluse kaudu teavitus

Hääletamise tähtaeg:  26.01.2021 kl 08.00

Õppenõukogu liikmetele saadetud ja hääletamisele pandud otsuse eelnõu:

 1. Lapsevanema soovil koduõppe rakendamine.

25.11.2020 nr 1

Päevakord:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/21.õppeaastaks.
2. Õpilaste individuaalsete õppekavade tutvustamine.
3. 2020/21. õppeaasta I trimestri kokkuvõte õppeedukusest, käitumisest ja hoolsusest.
4. Pikapäevarühma töökorraldus
5. Õppekava muutmine.

28.08.2020 Õppenõukogu koosolek nr 10

Päevakord:
1. Täiendava õppetöö kokkuvõte.
2. Õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogusse.
3. Arvamuse avaldamine õppekava kohta.
4. Kooli 2020/21. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
5. Muud teemad:
1) uute õpetajate mentorlus;
2) lastevanemate üldkoosolek;
3) muu informatsioon.

18.06.2020 Erakorraline õppenõukogu koosolek nr 10

Päevakord:
1. Õpilase täiendava õppetöö kokkuvõte ja klassikursuse kordama jätmine

10.06.2020 Õppenõukogu koosolek nr 8

Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine puudulike hinnetega
2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
3. Põhikooli lõpetajate tunnustamine
4. Täiendava õppetöö kokkuvõte

03.06.2020 Õppenõukogu koosolek nr 7

1. Käru Põhikooli 2019/20. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

1.1 Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

1.2 Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

1.3 Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras

1.3.1  Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga väga heade õpitulemuste eest

1.3.2 Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga väga heade õpitulemuste eest üksikus õppeaines

1.4 Õpilaste tunnustamine kooli tänukirjaga

1.4.1 Õpilaste tunnustamine kooli tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest

1.4.2 Õpilaste tunnustamine kooli tänukirjaga õpetajate ettepanekul

 

26.03.2020 Erakorraline õppenõukogu nr 6

1. Arvamuse avaldamine Käru Põhikooli 2019.-2020. a sisehindamise aruande kohta

12.03. 2020 Õppenõukogu koosolek nr 5

1. Kokkuvõte II trimestri õpitulemuste kohta

2. Muud küsimused

27.11.2019 Õppenõukogu koosolek

1. 2019/20.õppeaasta I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
2. Ülevaade Käru Põhikoolis õppivate HEV õpilaste erivajadustest ja tugimeetmetest
 

08.01.2020 Erakorraline õppenõukogu koosolek

1. Arvamuse andmine Käru Põhikooli kodukorra muutmisele.
2. Õppenõukogu teavitamine eriklassi avamisest.
 

05.11.2019 Erakorraline õppenõukogu koosolek

1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine
 

18.10.2019 Elektrooniline õppenõukogu koosolek

1. Tutvumine Käru Põhikooli uue põhimääruse eelnõuga
2. Arvamuse avaldamine põhimääruse eelnõu kohta
 

30.08.2019 õppenõukogu

1.    Täiendava õppetöö kokkuvõte.

2.    Õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogusse.

3.    Kooli 2019/20. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

4.    Muu informatsioon.

14.06.2019 õppenõukogu

1.    Põhikooli lõpetamine puudulike hinnetega

2.    Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine

3.    Põhikooli lõpetajate tunnustamine

4.    Täiendava õppetöö kokkuvõte

05.06.2019 õppenõukogu

 1.   Käru Põhikooli 2018/19. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
1.1  Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
1.2  Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
1.3  Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras
1.4  Õpilaste tunnustamine kooli tänukirjaga

11.03.2019

1. Käru Põhikooli 2018/19. õppeaasta  II trimestri õpitulemused

2. Muud küsimused

29.11. 2018 Õppenõukogu

 1. 2018/19. õppeaasta I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilase koduõppele lubamise avalduse tühistamine
 3. Arvamuse andmine:

3.1. Käru Põhikooli töötajate tunnustamise korrale,

3.2. Käru Põhikooli õpilaste tunnustamise korrale ning

3.3. Käru Põhikooli kodukorra muutmisele.

 1. Muud küsimused

22.10.2018 Erakorraline õppnõukogu.

Päevakord: 

 1.  Õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine.
 2. Loovtööde teemavaldkondade kinnitamine.
 3. Kooli kodukorra muutmise arutamine.
 4. Muud küsimused.

12.09.2018 Erakorraline õppenõukogu. 

Päevakord: 

 1.  Õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine.
 2. Õpilasele individuaalse õppekava rakendamise otsustamine.
 • 1