Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Õppetöö

2019/2020. õppeaasta trimestrid (hindamise perioodid)

I trimester 02.09.2019-29.11.2019

II trimester 30.11.2019-13.03.2020

III trimester 14.03.2020-10.06.2020

 

 Koolivaheajad 2019/2020. õppeaastal

 

sügisvaheaeg 21. oktoober – 27. oktoober 2019. a;

jõuluvaheaeg 23. detsember 2019. a – 5. jaanuar 2020. a;

talvevaheaeg 24. veebruar  – 1. märts 2020. a;

kevadvaheaeg 20. aprill – 26. aprill 2020;

suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal: 

 • eesti keel: 1. juunil 2020
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkonnas 1.–2. oktoobril 2019.

3. klassi õpilastele (paberil): eesti keeles 12. mail 2020.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkonnas  24.–25. septembril 2019.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): eesti keeles 13. mail 2020.

Õppenõukogud

28.08.2020

10.06.2020

03.06.2020 Õppenõukogu koosolek nr 7

1. Käru Põhikooli 2019/20. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

1.1 Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

1.2 Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

1.3 Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras

1.3.1  Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga väga heade õpitulemuste eest

1.3.2 Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga väga heade õpitulemuste eest üksikus õppeaines

1.4 Õpilaste tunnustamine kooli tänukirjaga

1.4.1 Õpilaste tunnustamine kooli tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest

1.4.2 Õpilaste tunnustamine kooli tänukirjaga õpetajate ettepanekul

 

26.03.2020 Erakorraline õppenõukogu nr 6

1. Arvamuse avaldamine Käru Põhikooli 2019.-2020. a sisehindamise aruande kohta

 

12.03. 2020 Õppenõukogu koosolek nr 5

1. Kokkuvõte II trimestri õpitulemuste kohta

2. Muud küsimused

27.11.2019 Õppenõukogu koosolek

1. 2019/20.õppeaasta I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
2. Ülevaade Käru Põhikoolis õppivate HEV õpilaste erivajadustest ja tugimeetmetest
 

08.01.2020 Erakorraline õppenõukogu koosolek

1. Arvamuse andmine Käru Põhikooli kodukorra muutmisele.
2. Õppenõukogu teavitamine eriklassi avamisest.
 

05.11.2019 Erakorraline õppenõukogu koosolek

1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine
 

18.10.2019 Elektrooniline õppenõukogu koosolek

1. Tutvumine Käru Põhikooli uue põhimääruse eelnõuga
2. Arvamuse avaldamine põhimääruse eelnõu kohta
 

30.08.2019 õppenõukogu

1.    Täiendava õppetöö kokkuvõte.

2.    Õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogusse.

3.    Kooli 2019/20. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

4.    Muu informatsioon.

14.06.2019 õppenõukogu

1.    Põhikooli lõpetamine puudulike hinnetega

2.    Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine

3.    Põhikooli lõpetajate tunnustamine

4.    Täiendava õppetöö kokkuvõte

05.06.2019 õppenõukogu

 1.   Käru Põhikooli 2018/19. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
1.1  Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
1.2  Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
1.3  Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras
1.4  Õpilaste tunnustamine kooli tänukirjaga

11.03.2019

1. Käru Põhikooli 2018/19. õppeaasta  II trimestri õpitulemused

2. Muud küsimused

29.11. 2018 Õppenõukogu

 1. 2018/19. õppeaasta I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilase koduõppele lubamise avalduse tühistamine
 3. Arvamuse andmine:

3.1. Käru Põhikooli töötajate tunnustamise korrale,

3.2. Käru Põhikooli õpilaste tunnustamise korrale ning

3.3. Käru Põhikooli kodukorra muutmisele.

 1. Muud küsimused

22.10.2018 Erakorraline õppnõukogu.

Päevakord: 

 1.  Õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine.
 2. Loovtööde teemavaldkondade kinnitamine.
 3. Kooli kodukorra muutmise arutamine.
 4. Muud küsimused.

12.09.2018 Erakorraline õppenõukogu. 

Päevakord: 

 1.  Õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine.
 2. Õpilasele individuaalse õppekava rakendamise otsustamine.
 • 1